Måløv Musikforening


Vedtægter for Måløv Musikforening

Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og interessen for såvel ældre som nyere klassisk musik af høj kvalitet.

Medlemskab

Alle interesserede kan være medlemmer. Medlemskabet er personligt og bindende for en hel sæson.

Antal koncerter

Foreningen tilstræber at afholde mindst fire årlige arrangementer.

Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, umiddelbart efter sæsonens slutning.

Følgende punkter skal altid findes på generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent.
 4. Drøftelse af retningslinjer for kommende arrangementer.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse (mindst fire medlemmer). Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
 7. Valg af to revisorer blandt foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.
 8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Bestyrelsen:

 1. konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer,
 2. udarbejder repertoireplan i overensstemmelse med foreningens formål og medlemmernes tilkendegivelser og er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af de planlagte arrangementer.
 3. koordinerer planlægningen af sæsonens arrangementer med øvrige lokale musikforeninger samt evt. andre,
 4. er ansvarlig for foreningens økonomi, herunder udarbejdelse af budget, opkrævning af kontingent, udarbejdelse af ansøgninger om driftstilskud m.v.,
 5. opretter og vedligeholder en medlemsoversigt,
 6. informerer medlemmer og presse om foreningens aktiviteter.
 7. Foreningen tegnes af formand eller kasserer alene.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Forslag fra medlemmerne

Foreningens medlemmer kan til enhver tid fremkomme med forslag til bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af samtlige medlemmer på en generalforsamling beslutter det. Eventuelle økonomiske midler doneres til en forening med tilsvarende formål, som Måløv Musikforening.

Vedtaget på generalforsamling d. 2. april 2017.

 

 

Vedtægter som pdf fil